دکترسيدعباس حسيني مديرعامل شرکت آلومينيوم مسجدسليمان در همين رابطه عنوان
داشتندکه:شرکت آلومينيوم کاوه خوزستان يکي از شرکتهاي متعلق به بنياد مستعضعفان انقلاب
اسلامي مي باشد فاز اول آن تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد ومراحل پاياني
کاردر حال انجام است.ويکي از اقداماتي که ما بايد انجام دهيم جذب نيروي انساني
متعهد ومتخصص است که انشاالله با کمک سازمان سنجش آزمون را در پائيز ۹۵ برگزارمي
کنيم وانشاالله اميدواريم که بتوانيم جذب نيروکنيم وبا آموزشهائي که مورد نيازشان
است آموزش بدهيم تا بتوانند شروع به کارنمايند.
حسيني ادامه دادند: براي اينکه بحث عدالت را رعايت کنيم درجذب نيرو واين
اعتماد را به جوان مسجدسليماني بدهيم که مي خواهيم با رعايت عدالت نيرو جذب کنيم
تصميم گرفته شد که آزمون ازطريق سازمان سنجش باشد وازميان نيروهاي بومي مسجدسليمان
جذب نيرو شود تا انشاالله اشتغالزائي که حاصل اين کارخانه است متعلق به مردم اين
شهرباشد.
مسجدسليمان با ۵/۴۳ درصد بيکار بيشترين آمار بيکاران در سطح کشور را دارد.
کلنگ اين کارخانه در سال ۹۳ به زمين زده شد ودر آذر ماه امسال وحدود چهار ماه
زودتر از تعين زمان به بهره برداري خواهدرسيد.
درفاز اول  يازده هزارتن پروفيل توليدمي شود.
با اجراي فاز اول حدود هفتاد صتعت پائين دستي براحتي در مسجدسليمان قابل اجراء
است ومي تواند نقش بسزائي برکاهش نرخ بيکاري منطقه داشته باشد
حسيني درهمين رابطه  گفت در آذر ماه سال جاري همايشي در اهواز ومسجدسليمان بمنظور معرفي طرحهاي صتايع پائين دستي
ومعرفي آنها به سرمايه گذاران برگزار خواهيم نمود.
درفاز دوم که همين امسال آغاز خواهد شد اين کارخانه توان توليد بليت(آلياژ آلومينيوم)
را براي اولين بار درکشور بدست خواهد آورد وتکنولوژي روز اروپا در کارخانه آلومينيوم مسجدسليمان مستقر خواهد شد.