آخرین اخبار

قسم به خون سرخ شهدای شهرمان، روزی آن را آزاد خواهیم کرددشمن آمده است که بماند. این را روی دیوارهای شهر ما نوشته است، اما قسم به خون سرخ شهدای شهرمان، ما بالاخره روزی خرمشهر را آزاد خواهیم کرد، …

منبع: خبرگزاری حیات
نشر این خبر لزوما نشانه تایید خبر توسط خبرگزاری شباب نمی باشد

Untitled 1

http://shababpress.ir/Cyberspace/wp-content/uploads/2016/09/telegram-13.jpg